สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ประชุมจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

0
127

    (9 มี.ค.63)  ที่ โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยมี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน

   จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งนี้ เมืองเก่าน่าน ได้ขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีพื้นที่ติดพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน สาธารณะรัฐประชาธิปไตยประชาชลาว ส่งผลให้ด้านการท่องเที่ยวเป็นส่วนที่มีความสำคัญของจังหวัด ระบบการขนส่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ช่วยส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ปลอดภัย ซึ่งจะช่วยสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนจังหวัดน่านการจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านครั้งนี้

      นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดการประชุมเพื่อจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านในวันนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาระบบขนส่งเพื่อการท่องเที่ยว โดยการร่วมมือกันระหว่าง จังหวัดน่านกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลวิธีปฏิบัติที่ดีของไทยและต่างประเทศข้อมูลในบริบทของพื้นที่ และร่างแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดนน มาเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม ก่อนที่จะนำแผนยุทธศาสตร์ฯ ดังกล่าวไปขับเคลื่อนในอนาคตต่อไป

    ด้าน นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดน่าน กล่าวว่า การจัดการประชุมฯ ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เล็งเห็นความสำคัญในการยกระดับระบบขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่านโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา คณาจารย์จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และอดีตผู้อำนวยสถาบันการขนส่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหัวหน้าคณะผู้วิจัย ซึ่งท่านเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญด้านการขนส่ง และมีประสบการณ์ทำงานด้านการพัฒนาระบบการขนส่งและโลจิสติกส์ให้กับกรมการขนส่งทางบก และหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคมมาเป็นเวลานานการประชุมในวันนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษา และร่างแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยรับฟังข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักวิชาการในพื้นที่ และจะได้นำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะไปขับเคลื่อนการยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านต่อไป

ต้นฉบับ.. https://region3.prd.go.th/topic/news/4826

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here