จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

0
122

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ และนักท่องเที่ยว เข้าร่วมชมพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก ณ บริเวณลานแสดงช้าง ภายในศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง

นายสุรัตน์ชัย อินทร์วิเศษ ผู้อํานวยการสํานักสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวว่า เนื่องจากช้างเป็นสัตว์มงคลที่มีบุญคุณต่อประชาชนชาวไทย เป็นขุนพลนักรบแห่งแผ่นดินที่มีวิถีชีวิตผูกพันใกล้ชิดกับคนไทยอย่างแนบแน่น และเกี่ยวข้องกับสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 ตามที่คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ เสนอกําหนดให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันช้างไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสํานึกให้ประชาชนชาวไทยช่วยกันปกป้อง รักษา ดูแลช้าง ให้คงอยู่กับประเทศไทย ตราบนานเท่านาน ดังนั้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการอนุรักษ์และบริบาลช้างให้อยู่คู่กับประเทศไทย รวมถึงมีการเลี้ยงดู และดูแลช้างด้วยภูมิปัญญาของคนไทยมานานกว่า 50 ปี โดยปัจจุบันมีช้างอยู่ในความดูแลจํานวน 111 เชือก จึงได้ กําหนดการจัดงาน “วันช้างไทย ประจําปี 2563” ขึ้น รวม 3 วัน คือ

วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 จัดพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ภายในสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ พิธีบําเพ็ญกุศลให้กับช้าง ณ คชานุสรณ์สถาน และการประกวดซุ้มอาหารช้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอห้างฉัตร โรงเรียน และมหาวิทยาลัย จํานวน 11 หน่วยงาน , วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563 จัดกิจกรรมให้กับช้าง ณ บริเวณห้องเรียนของช้าง ประกอบด้วย พิธีฮ้องขวัญ ผูกขวัญช้าง และการเลี้ยงอาหารช้าง และในวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 จัดพิธีทําบุญตักบาตรร่วมกับช้าง พิธีบวงสรวงเจ้าพระยาไชยยานุภาพ พิธีทําบุญเลี้ยงพระถวายเพล และการเลี้ยงอาหารช้าง เป็นต้น

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/5099

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here